C'DICT

Deutsch Türkisch Wörterbuch

Suchwort :
 ı   ç   ş   ğ   ü   ö   ä   ß 
Türkçe 
Yeni Almanca Türkçe Sözlük
Cdict Rusça Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Sözlük
Übersetzungsergebnisse :
" recht " [plural:,~e] [typ: isim/sıfat] [Aussprache: reht] [anhören: ] [Grammatik ] 
Übersetzung
recht = sağ
recht = pek
recht = epey
recht = oldukça
recht = haklı
recht = yasal
recht = uygun
recht = doğru
recht = adamakıllı
das Recht = hukuk
das Recht = adalet
das Recht = hak
Zusammengesetzte Einträge
das Recht auszuwählen = seçme hakkı
bürgerliches Recht = sivil hukuku
internationales Recht = uluslararası hukuk
gleich vor dem Recht = kanunlar önünde eşit
ganz recht = tamamen doğru

Yeni Almanca Türkçe Sözlük'de ara

[ähnliche deutsche Wörter]
 recht,   Rechte,   rechte,   Rechteck,   rechteckig,   rechtfertigen,   Rechtfertigung,   rechtlich,   rechts,   Rechtsanwalt,   rechtsaussen,   rechtschaffen,   Rechtschreibung,   Rechtshänder,   rechtskräftig
Seite1/2 nächste>
 
Deutsch Türkisch Wörterbuch - Deutsche Aussprache  © 2006-2008 - Kontakt